PRIVACY STATEMENT

Deze site alsmede de persoonsgegevens van geïnteresseerden in de database worden voor de Future City Foundation beheerd en onderhouden door ELBA\REC. Onderstaand een privacy verklaring van ELBA\REC die van toepassing is op deze website.

Privacy Statement ELBA\REC
ELBA\REC verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden voor woningbouwprojecten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om geïnteresseerden via digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen en mails te informeren over de Future City Foundation en haar activiteiten.

Gegevens die worden verwerkt zijn tenminste NAW en zo nodig en andere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld leeftijd, functie e.d.). De Future City Foundation kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens uit de database gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om hen te informeren over het project, waarvoor geïnteresseerden toestemming hebben verleend. Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten/nieuwsbrieven of aangeven geen contact te willen onderhouden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De Future City Foundation gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of alle woningen binnen het project zijn verkocht, zodat het project in opdracht van de opdrachtgever wordt afgesloten en alle gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Om te kunnen controleren of een persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, wordt bij verwijdering op verzoek, het email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of de betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Medewerkers van de Future City Foundation dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of geïnteresseerde wordt toevertrouwd.

ELBA\REC maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHT OP INZAGE
Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken. Dit verzoek kan per mail worden gestuurd naar avg@elba-rec.nl, o.v.v. de naam van het project, achternaam én E-mailadres.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING
Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal de Future City Foundation deze, op verzoek, laten corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door ELBA\REC uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld. Verzoek tot wissen kan per mail worden gestuurd naar avg@elba-rec.nl, o.v.v. Future City Foundation, achternaam én E-mailadres.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT
Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

COOKIES
Op deze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies en voorkeurscookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat de website informatie onthoudt die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

WIJZIGINGSCLAUSULE
ELBA\REC behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG.

CONTACTGEGEVENS
Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Edgar van Eekelen, directeur via e.vaneekelen@elba-rec.nl of via 033 870 0100.