Datagedreven sturen: City Deal Openbare Ruimte

Na drie jaar intensieve samenwerking werden op dinsdag 27 februari de resultaten gevierd van ontwikkelteam Datagedreven Sturen van de City Deal Openbare Ruimte. Een mooi moment om stil te staan bij de geboekte resultaten én vooruit te kijken.

Gemeenten en vertegenwoordigers van partnerpartijen zoals CROW en Stichting ‘Mijn aansluiting’ hebben de afgelopen tijd in een ontwikkelteam goede voorbeelden gedeeld en instrumenten ontwikkeld voor goed geïnformeerde integraal programmering. Deze viertal opbrengsten worden hieronder kort benoemd:

  • Position paper – Een pleidooi voor wet- en regelgeving over kwalitatief goede data over (objecten in) de openbare ruimte en het bieden van ruimte voor experimenteren.
  • Inspiratie document – Best practices en (bijbehorende) belemmeringen voor gemeenten en ketenpartners met een overzicht van informatiebehoeften en bijbehorende databronnen en bronsystemen die nodig zijn om te komen tot een integrale ruimtelijke afstemming. Het helpt je om de potentie van data in het stedelijk programmeerproces beter te benutten. Het rapport doet twee aanbevelingen.
  • Integraal datagedreven beleid – Aanpak voor het structureren en vastleggen van beleid (door het te vertalen naar data) en het toepassen van dataresearch-technieken ter beantwoording van vraagstukken en de evaluatie en monitoring van beleid. Dit rapport van rapport van Fourpoints beschrijft de meerwaarde van integraal datagedreven beleid (IDGB), waar de methodiek uit bestaat en wat er nodig is om de methode in te zetten.
  • Datastandaarden in samenhang (BORius) – BORius staat voor Beheer Openbare Ruimte Informatie en Uitwissel Standaard. In het programma CORE-BORius wordt gewerkt aan een informatiemodel waarbij assetmanagers en partners in de openbare ruimte een integraal overzicht hebben over hun opgaven in de leefomgeving. Zo kunnen ze beheertaken slim en efficiënt aanpakken, doordat ze toegang hebben tot de benodigde en betrouwbare informatie over de beheerde assets en deze ook eenvoudig kunnen delen.